Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20°marca 2008°r. - Meister przeciwko OHIM

(Sprawa F-37/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Herbert Meister (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: H.-J. Zimmermann, avocat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji OHIM oddalającej w sposób dorozumiany zażalenie skarżącego dotyczące rzekomych błędów w jego okresowej ocenie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Prezesa OHIM z dnia 3 stycznia 2008°r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 27°sierpnia 2007°r.;

zasądzenie od OHIM na rzecz skarżącego zadośćuczynienia (w kwocie określonej przez Trybunał) za doznaną krzywdę;

obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postępowania;

tytułem żądania ewentualnego stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa OHIM, przekazanej skarżącemu w dniu 7°stycznia 2008°r., oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 27°sierpnia 2007°r.

____________