Language of document :

Žaloba podaná 20. marca 2008 - Meister/ÚHVT

(vec F-37/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Herbert Meister (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H.-J. Zimmermann, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Zrušenie konkludentného rozhodnutia ÚHVT o zamietnutí sťažnosti žalobcu týkajúcej sa chýb v jeho pravidelnej hodnotiacej správe

Návrhy žalobcu

zrušiť konkludentné rozhodnutie predsedu ÚHVT z 3. januára 2008 o zamietnutí sťažnosti žalobcu z 27. augusta 2007,

zaviazať ÚHVT na zaplatenie náhrady škody žalobcovi (vo výške stanovenej súdom) za nemajetkovú ujmu,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania,

subsidiárne, zrušiť rozhodnutie predsedu ÚHVT doručené žalobcovi 7. januára 2008 o zamietnutí sťažnosti žalobcu z 27. augusta 2007.

____________