Language of document :

Жалба, подадена на 7 януари 2008 г. - Blais / Европейска централна банка

(Дело F-6/08)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Jessica Blais (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: B. Karthaus, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Да се отмени решението на Европейската централна банка, с което на жалбоподателя се отказва да се изплати надбавка за експатриране, тъй като не е имал местожителство извън територията на държавата-членка, в която той е работил, през последните 10 години преди постъпване на служба при ответника, както това се изисква съгласно член 17, подточка ii) от Условията за работа (CoE).

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейската централна банка от 15.8.2007 г., под формата на уведомление от председателя на Европейската централна банка от 8.11.2007 г, с което на жалбоподателя се отказва да се изплати надбавка за експатриране;

да се осъди ответникът да заплати разноските.

____________