Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2008 r. - Blais przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa F-6/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Jessica Blais (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Karthaus)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego odmawiającej przyznania skarżącej dodatku zagranicznego na tej podstawie, że przez 10 lat przed podjęciem zatrudnienia u pozwanego nie zamieszkiwała poza terytorium państwa członkowskiego, w którym była zatrudniona, jak wymaga tego art. 17 pkt ii) warunków zatrudnienia (Conditions of Employment).

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 sierpnia 2007 r., wydanej w formie komunikatu prezesa Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 listopada 2007 r., odmawiającej przyznania skarżącej dodatku zagranicznego;

obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

____________