Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (Пленум) от 24 юни 2008 г. - Cerafogli и Paolo Poloni/ЕЦБ

(Дело F-116/05)1

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Заплата - Метод за изчисляване на годишното адаптиране на заплатите - Изпълнение на решение на общностния съд - Потвърждаващ акт - Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Maria Concetta Cerafogli и Paolo Poloni (Франкфурт на Майн, Германия), (представители: адв. G. Vandersanden и адв. L. Levi, avocats)

Ответник: Европейската централна банка (представители: F. Malfrère и K. Sugar, подпомагани от адв. H.-G. Kamann, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на извлеченията от платежни ведомости на жалбоподателите за месец юли 2001 г., издадени от Европейската централна банка през май 2005 г. в изпълнение на решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2003 г., постановено по дело T-63/02, Cerafogli и Poloni/ЕЦБ, както и от друга страна, искане за обезщетение

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 48, 25.2.2005 г. (делото първоначално е заведено в Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-431/05 и е препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.).