Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 24. juuni 2008. aasta otsus - Cerafogli ja Paolo Poloni versus EKP

(Kohtuasi F-116/05)1

(Avalik teenistus - Euroopa Keskpanga (EKP) töötajad - Töötasu - Töötasu iga-aastase kohandamise arvestusmeetod - Ühenduse kohtu poolt tehtud otsuse rakendamine - Kinnitav akt - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Maria Concetta Cerafogli ja Paolo Poloni (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: F. Malfrère ja K. Sugar, keda abistas advokaat H.-G. Kamann)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada hagejate 2001. aasta juulikuu palgateatised, mille Euroopa Keskpank koostas 2005. aasta mais Esimese Astme Kohtu poolt 20. novembril 2003 kohtuasjas T-63/02: Cerafogli ja Poloni vs Euroopa Keskpank tehtud otsuse täitmiseks, ning teiseks nõue hüvitada tekkinud kahju.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 48, 25.2.2005 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus numbri T-431/05 all registreeritud kohtuasi anti 15.12.2005 määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).