Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (voltallige zitting) van 24 juni 2008 - Cerafogli en Poloni / ECB

(zaak F-116/05)1

( Ambtenaren - Personeel van de ECB - Bezoldiging - Berekeningsmethode van jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen - Uitvoering van arrest van gemeenschapsrechter - Bevestigende handeling - Niet-ontvankelijkheid )

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Maria Concetta Cerafogli en Paolo Poloni (Frankfurt-am-Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden en L. Levi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: F. Malfrère en K. Sugar, gemachtigden, bijgestaan door H.-G. Kamann, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van verzoekers' salarisafrekeningen over de maand juli 2001, zoals de Europese Centrale Bank die in mei 2005 heeft vastgesteld ter uitvoering van het arrest van het Gerecht van 20 november 2003 in zaak T-63/02, Cerafogli en Poloni / ECB alsmede, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

1)    Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)    Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 48 van 25.2.2005 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van Eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-431/05 en bij beschikking van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).