Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 24 czerwca 2008 r. - Cerafogli i Paolo Poloni przeciwko BCE

(Sprawa F-116/05)1

(Służba publiczna - Pracownicy EBC - Wynagrodzenie - Metoda corocznej waloryzacji wynagrodzeń - Wykonanie wyroku sądu wspólnotowego - Akt potwierdzający - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli i Paolo Poloni (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, avocats)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. Malfrère i K. Sugar, działający w charakterze pełnomocników, wspierani przez H.-G. Kamann, avocat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących z lipca 2001 r. sporządzonych przez Europejski Bank Centralny w maju 2005 r. w ramach wykonania wyroku Sądu z dnia 20 listopada 2003 r. wydanego w sprawie T-63/02 Cerafogli i Poloni przeciwko EBC i po drugie, żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 48 z 25.2.2005 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-431/05 a następnie przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005).