Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (plénum) z 24. júna 2008 - Cerafogli a Paolo Poloni/ECB

(vec F-116/05)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Odmena - Metóda výpočtu ročnej úpravy odmien - Výkon rozsudku súdu Spoločenstva - Potvrdzujúci akt - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Maria Concetta Cerafogli a Paolo Poloni (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: F. Malfrère a K. Sugar, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci H.-G. Kamann, advokát)

Predmet veci

Jednak zrušenie výplatných listín žalobcov za mesiac júl 2001, tak ako boli vystavené Európskou centrálnou bankou v máji 2005, v rámci výkonu rozsudku Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2003, vo veci T-63/02, Cerafogli a Poloni/ECB a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 48, 25.2.2005 (najskôr zapísaná pod číslom T-431/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).