Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 май 2008 г. - Pascual- García/Комисия

(Дело F-145/06)1

(Публична служба - Общ конкурс - Условия за допускане - Необходим професионален опит - Отказ да се назначи кандидат от списъка с резервите - Право на преценка на конкурсната комисия и на органа по назначаването)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Cesar Pascual-García (Мадрид, Испания) (представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на Решение от 7 април 2006 г. на генералния директор на Съвместния изследователски център на Комисията да не вземе предвид кандидатурата на жалбоподателя за длъжността, посочена в обявлението за свободно място COM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra, и да направи отбелязване в списъка с резервите на конкурс EPSO/B/23/04, с което се уведомяват службите на Комисията, че жалбоподателят не отговаря на установените в обявлението за посочения конкурс условия за допускане до конкурса.

Диспозитив

Отменя Решение на генералния директор на Съвместен изследователски център (СИЦ) на Комисията на Европейските общности от 7 април 2006 г., с което не се взема предвид кандидатурата на г-н Pascual García във връзка с обявлението за свободно място COM/2005/2969 и се прави отбелязване върху списъка с резервите на общия конкурс EPSO/B/23/04, уведомяващо службите, че жалбоподателят не отговаря на условията за допускане до посочения общ конкурс.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 56, 10.3.2007 г.