Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 februari 2008 - Semeraro / Commissie

(zaak F-19/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordeling over 2004 - Artikel 43 van Statuut - Motiveringsplicht - Bevordering - Attestprocedure)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria Magdalena Semeraro (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 8 november 2005 houdende afwijzing van verzoeksters klacht tegen haar loopbaanontwikkelingrapport over 2004

Dictum

Het loopbaanontwikkelingrapport van Semeraro over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004 wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 108 van 06.05.2006, blz. 30