Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. - Semeraro przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/06)1

(Służba publiczna -Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 - Artykuł 43 regulaminu pracowniczego - Obowiązek uzasadnienia - Awans - Procedura akredytacji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Magdalena Semeraro (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: L.l Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 8 listopada 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącej w sprawie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej za rok 2004.

Sentencja wyroku

Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej M. Semeraro sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. jest nieważne.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 108 z 6.5.2006, s. 30.