Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 27. junija 2008 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-1/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Člen 35(1)(e) Poslovnika - Navedba tožbenih razlogov in trditev - Pritožbeni rok - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange (Luksemburg) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier in G. Corstens, zastopniki)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe odbora za pritožbe o nenapredovanju tožeče stranke v naziv A*11 v okviru napredovalnega obdobja 2005, in na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se deloma zavrže kot očitno nedopustna in deloma zavrne kot očitno neutemeljena.

B. Nijsu se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 64, 8.3.2008, str. 68.