Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 юни 2008 г. - Baudelet-Leclaire/Комисия

(Дело F-40/07)1

(Публична служба - Общ конкурс - Невключване в списъка с резерви - Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Cécile Baudelet-Leclaire (Брюксел, Белгия) (представител: M. Korving, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на конкурс EPSO/AST/7/05 - Област 2 - Управление на договори/проекти поради твърдения за дискриминация между вътрешните за общностните институции кандидати и външните кандидати.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - JO C 129, 9.6.2007 г., стр. 28.