Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu teise koja esimehe 10. juuni 2008. aasta määrus - Baudelet-Leclaire versus komisjon

(Kohtuasi F-40/07)1

(Avalik teenistus - Avatud konkurss - Reservnimekirja mittekandmine - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Cécile Baudelet-Leclaire (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Korving)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ühenduse institutsioonide siseste ja väljastpoolt tulevate kandidaatide vahelise diskrimineerimise tõttu konkurss EPSO/AST/7/05 - Valdkond 2 - lepingute/projektide haldamine

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmse põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 129, 9.6.2007, lk 27.