Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 czerwca 2008 r. -Baudelet-Leclaire przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/07)1

(Służba publiczna - Konkurs otwarty - Niewpisanie na listę rezerwową - Równe traktowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. Korving, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności konkursu EPSO/AST/7/05 - Dziedzina 2 - Zarządzanie umowami/projektami z uwagi na podnoszoną dyskryminację pomiędzy kandydatami wewnętrznymi pochodzącymi z instytucji wspólnotowych a kandydatami zewnętrznymi

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna

Każda ze stron poniesie swoje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 129 z 09.06.2007, s.28