Language of document :

Жалба, подадена на 19 май 2008 г. - Bartha/Комисия

(Дело F-50/08)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Gábor Bartha (Брюксел, Белгия) (представители: P. Homoki, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на Европейската служба за подбор на персонал (ЕПСО) за невключване на жалбоподателя в списъка с резервите от конкурса EPSO/AD/56/06.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, прието от конкурсната комисия на Европейската служба за подбор на персонал на 19 ноември 2007 г., в частта му относно резултата от конкурса "EPSO/AD/56/06, администратори (AD5) с унгарско гражданство",

да се отмени решението на конкурсната комисия на ЕПСО от 23 януари 2008 г., с което се отхвърля жалбата относно резултата от участието в конкурса,

да се отмени решението на конкурсната комисия на ЕПСО от 31 март 2008 г., с което се потвърждава отхвърлянето на жалбата относно резултата от участието в конкурса,

да се осъди ответникът да поправи вредата, произтичаща от отменените решения,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________