Language of document :

19. mail 2008 esitatud hagi - Bartha versus komisjon

(Kohtuasi F-50/08)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Gábor Bartha (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat P. Homoki)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja konkursi EPSO/AD/56/06 reservnimekirja kandmata.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti konkursikomisjoni 19. novembri 2007. aasta otsus, mis puudutab Ungari kodanikest administraatorite (palgaaste AD5) töölevõtmiseks korraldatud konkursi EPSO/AD/56/06 tulemusi;

tühistada EPSO konkursikomisjoni 23. jaanuari 2008. aasta otsus, millega jäeti konkursil osalemise tulemuste peale esitatud kaebus rahuldamata;

tühistada EPSO konkursikomisjoni 31. märtsi 2008. aasta otsus, millega kinnitati konkursil osalemise tulemuste peale esitatud kaebuse rahuldamata jätmine;

kohustada kostjat hüvitama tühistatud otsustega tekitatud kahju;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________