Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2008 r. - Bartha przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/08)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Gábor Bartha (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: P. Homoki, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO dotyczącej niewpisania skarżącej na listę rezerwową konkursu EPSO/AD/56/06.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr z dnia 19 listopada 2007 r. w zakresie dotyczącym wyników konkursu "EPSO/AD/56/06, administratorzy (AD5) obywatelstwa węgierskiego";

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej EPSO z dnia 23 stycznia 2008 r. oddalającej zażalenie dotyczące wyników uczestnictwa w konkursie;

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej EPSO z dnia 31 marca 2008 r. potwierdzającą decyzję o odaleniu zażalenia dotyczącego wyników uczestnictwa w konkursie;

obciążenie strony pozwanej obowiązkiem naprawienie szkody będącej rezultatem decyzji, których nieważność zostanie stwierdzona;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________