Language of document :

Žaloba podaná 19. mája 2008 - Bartha/Komisia

(vec F-50/08)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Gábor Bartha (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Homoki, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobcu na zoznam úspešných uchádzačov vo výberovom konaní EPSO/AD/56/06

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie Úradu pre výber pracovníkov z 19. novembra 2007 v súvislosti s výsledkom výberového konania "EPSO/AD/56/06 administratívni pracovníci (AD5) s maďarskou štátnou príslušnosťou",

-    zrušiť rozhodnutie výberovej komisie EPSO z 23. januára 2008, ktorým sa zamieta sťažnosť týkajúca sa výsledku účasti na výberovom konaní,

-    zrušiť rozhodnutie výberovej komisie EPSO z 31.marca 2008, ktorým sa potvrdzuje zamietnutie sťažnosti týkajúcej sa výsledku účasti na výberovom konaní,

-    zaviazať žalovanú na náhradu škody vyplývajúcej zo zrušených rozhodnutí,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________