Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kümnes koda) 26. juuni 2008. aasta otsus - Joseph versus komisjon

(Kohtuasi F-54/07)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Hagi hilinenult esitamine - Ettenägematu asjaolu - Töölevõtmine - Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 3a, artikkel 3b ja artikkel 85 - Lepingu kestus - Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsus komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalse kestuse kohta - Üldiste rakendussätete artikkel 12, mis käsitleb komisjoni lepinguliste töötajate töölevõtmise ja töötamise korda - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anne Joseph (Damaskus, Süüria) (esindajad: advokaadid N. Lhoëst ja S. Fernandez Menendez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja L. Lozano Palacios)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada hagejaga sõlmitud leping tema töölevõtmise kohta lepingulise töötajana osas, milles see on sõlmitud kestusega 15 kuud, mitte kolm aastat, tuginedes esiteks komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsusele, mis käsitleb komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalset kestust ning teiseks komisjoni lepinguliste töötajate töölevõtmise ja töötamise korda käsitlevate üldiste rakendussätete artiklile 12.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 199, 25. 8.2008, lk 50.