Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. - Joseph przeciwko Komisji

(Sprawa F-54/07)1

(Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Wniesienie skargi po upływie terminu - Nieprzewidywalne okoliczności - Zatrudnienie - Artykuły 3a, 3b i 85 WZIPW - Czas trwania umowy - Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego czasu zatrudnienia niestałego personelu w służbie Komisji - Artykuł 12 regulaminu pracowniczego dotyczący procedury zatrudniania i zatrudnienia pracowników kontraktowych w Komisji -Równe traktowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Joseph (Damaszek, Syria) (przedstawiciele: N. Lhoëst i S. Fernandez Menendez, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności umowy o pracę zawartej ze skarżącą w charakterze pracownika kontraktowego, ponieważ okres trwania umowy nie został określony na 3 lata, lecz na 15 miesięcy, po pierwsze na podstawie decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego okresu zatrudnienia niestałego personelu w służbach Komisji i po drugie art. 12 ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących procedury zatrudniania i zatrudnienia pracowników kontraktowych w Komisji.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 199 z 26.8.2008, s. 50.