Language of document :

Kanne 5.6.2008 - De Nicola v. EIP

(Asia F-55/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kantajan arviointikertomusta vuodelta 2006 koskevan muutoksenhakukomitean päätöksen osittainen kumoaminen. Toisaalta sen toteaminen, että kantaja on joutunut kiusaamisen kohteeksi ja vastaajan määrääminen lopettamaan kiusaaminen ja korvaamaan kantajalle tämän kärsimä vahinko.

Vaatimukset

muutoksenhakukomitean 17.11.2007 sähköpostitse ja 19.12.2007 toimitetulla jäljennöksellä kantajalle ilmoittama päätös on kumottava siltä osin kuin muutoksenhakukomitea on siinä hylännyt kantajan esimiestensä suorittamasta arvioinnista vuodelta 2006 tekemän oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin se perustuu oletukseen siitä, että kantaja olisi luopunut väitteistään, jotka koskevat vuoden 2006 arvioinnissa tapahtuneita menettelyvirheitä, ja lopuksi, koska siinä esitetään, että kantaja olisi hyväksynyt esimiestensä kritiikin

ylennykset, joista on päätetty 13.7.2007 on kumottava siltä osin kuin kantajan ylentämistä tehtäväryhmästä E tehtäväryhmään D ei ole harkittu

kaikki asiaan liittyvät, aikaisemmat ja myöhemmät toimenpiteet, mukaan lukien kantajaa koskeva vuoden 2006 arviointikertomus, on kumottava myös siltä osin kun siinä ei esitetä arvosanaa A tai B+ ja hänen ylentämistään tehtäväryhmään D, ja jos aiheellista, todettava että henkilöstöosaston antamissa ohjeissa asetetut (määrälliset tai ei-määrälliset) rajoitukset ovat laittomia ja niitä ei pidä soveltaa

on todettava kantajan joutuneen kiusatuksi

EIP on määrättävä lopettamaan kantajaan kohdistuva kiusaaminen ja se on velvoitettava korvaamaan tähänastiset ja tulevat fyysiset, henkiset ja aineelliset vahingot

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________