Language of document :

Beroep ingesteld op 5 juni 2008 - De Nicola / EIB

(Zaak F-55/08)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, gedeeltelijke nietigverklaring van een besluit van het comité van beroep betreffende verzoekers beoordeling over het jaar 2006. Anderzijds, vaststelling dat verzoeker het slachtoffer is van mobbing en veroordeling van de verwerende partij tot stopzetting van die mobbing en tot betaling van schadevergoeding aan verzoeker.

Conclusies

nietig te verklaren het op 17 november 2007 per e-mail en op 19 december 2007 als kopie meegedeelde besluit van het comité van beroep, voor zover daarbij de klacht is afgewezen die verzoeker had ingediend tegen het besluit van zijn meerderen betreffende het jaar 2006, voor zover daarbij wordt aangenomen dat hij zijn vorderingen met betrekking tot de fouten die in de beoordelingsprocedure 2006 zijn begaan had ingetrokken en hij het eens zou zijn met de verwijten van zijn meerderen;

nietig te verklaren de op 13 juli 2007 vastgestelde bevorderingsbesluiten, voor zover verzoeker daarbij niet in aanmerking is genomen voor de overgang van functiegroep E naar functiegroep D;

nietig te verklaren alle daarmee verband houdende, daaruit voortvloeiende en daaraan voorafgaande handelingen, waaronder verzoekers uitdrukkelijke beoordeling over het jaar 2006, ook voor zover hem daarin niet het cijfer A of B+ en zijn bevordering tot de functiegroep D worden voorgesteld, alsmede, in voorkomend geval, vast te stellen dat de (al dan niet kwantitatieve) beperkingen die hem door de aanwijzingen van de personeelsafdeling zijn opgelegd onwettig zijn en derhalve niet van toepassing;

vast te stellen dat verzoeker het slachtoffer is van mobbing;

de EIB ertoe te veroordelen de mobbing waarvan verzoeker het slachtoffer is te beëindigen en hem de reeds ontstane en toekomstige fysieke, immateriële en materiële schade te vergoeden;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________