Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2008 r. - Carlo De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

(Sprawa F-55/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: L. Isola, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej przesłanej pocztą elektroniczną w dniu 17 listopada 2007 r. i przekazanej na piśmie w dniu 19 grudnia 2007 r., w zakresie w jakim oddala zażalenie skarżącego na decyzję przełożonych dotyczącą 2006 r., w jakim stwierdzono w niej, że skarżący zrezygnował ze swoich roszczeń w odniesieniu do wad proceduralnych, którymi została dotknięta roczna ocena za rok 2006 i wreszcie w jakim wskazano w niej, że skarżący zgadza się z zarzutami przełożonych;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczących awansu, w zakresie w jakim nie uwzględniono w nich skarżącego w części dotyczącej przejścia z grupy funkcyjnej E do grupy funkcyjnej D;

stwierdzenie nieważności wszystkich aktów związanych i poprzedzających, pośród których znajduje się ocena skarżącego za rok 2006, między innymi dlatego, że nie proponuje ona oceny A lub B+ ani awansu skarżącego do grupy funkcyjnej D, i w stosownym przypadku stwierdzenie niezgodności z prawem a w konsekwencji niemożności stosowania ograniczeń (ilościowych bądź innego rodzaju) nałożonych w drodze wytycznych Dyrekcji ds. zasobów ludzkich;

stwierdzenie stosowania mobbingu wobec skarżącego;

zobowiązanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego do zaprzestania mobbingu wobec skarżącego i zadośćuczynienia przeszłym i przyszłym krzywdom fizycznym, moralnym oraz naprawienia przeszłych i przyszłych szkód majątkowych,;

obciążenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego kosztami postępowania.

Opis sporu

Skarżący żąda po pierwsze częściowego stwierdzenia nieważności decyzji komisji odwoławczej dotyczącej jego rocznej oceny za rok 2006 a po drugie, stwierdzenia stosowania mobbingu wobec skarżącego i obciążenia strony pozwanej obowiązkiem zaprzestania mobbingu i naprawienia poniesionej szkody.

____________