Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. - De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: L. Massaux, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego (AIPN) oddalającej wniosek skarżącego o prawo korzystania przez jego dzieci z podstawowego systemu ubezpieczeń.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego (AIPN) nr R/559/07 z dnia 10 marca 2008 r.;

stwierdzenie, że dzieci skarżącego mają prawo do podstawowego systemu ubezpieczeń;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________