Language of document :

Жалба, подадена на 6 август 2008 г. - Ziliene/Парламент

(Дело F-70/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Veronika Ziliene (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на решението на органа по назначаването от 17 юли 2007 г. да не се отпусне на жалбоподателя надбавката за дневни разходи, предвидена в член 10 от приложение VІІ към Правилника и, от друга страна, осъждане на ответника да заплати надбавките за дневни разходи, считано от постъпването на жалбоподателя на служба като длъжностно лице, ведно с лихвите, както и едно евро като обезщетение за претърпяната неимуществена вреда.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 17 юли 2007 г. да не се отпусне на жалбоподателя надбавката за дневни разходи, предвидена в член 10 от приложение VІІ към Правилника,

да се осъди Европейският парламент да заплати на жалбоподателя надбавките за дневни разходи, считано от постъпването му на служба като длъжностно лице, ведно с лихвите, изчислени въз основа на приложимия за съответните периоди лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта, до окончателното изплащане,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя едно евро като символично обезщетение за претърпяната неимуществена вреда,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________