Language of document :

Žaloba podaná dne 6. srpna 2008 - Ziliene v. Parlament

(Věc F-70/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Veronika Ziliene (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí OOJ ze dne 17. července 2007 o tom, že se žalobkyni nepřiznává denní příspěvek ve smyslu článku 10 přílohy VII služebního řádu, a jednak uložení povinnosti žalovanému k vyplacení denních příspěvků od jejího nástupu do zaměstnání v postavení úřednice zvýšených o úroky a dále k zaplacení částky jednoho eura za způsobenou nemajetkovou újmu

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 17. července 2007 o tom, že se žalobkyni nepřiznává denní příspěvek ve smyslu článku 10 přílohy VII služebního řádu;

uložit Parlamentu povinnosti vyplatit žalobkyni denní příspěvky za období od jejího nástupu do zaměstnání coby úřednice zvýšené o úroky vypočítané na základě úrokové míry stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, která byla v platnosti v příslušných obdobích, až do úplného uspokojení pohledávky;

uložit žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku jedno euro jako náhradu za způsobenou nemajetkovou újmu;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________