Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 6. augustā - Ziliene/Parlaments

(lieta F-70/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Veronika Ziliene, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība, pirmkārt, atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 17. jūlija lēmumu nepiešķirt prasītājai Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. pantā paredzēto dienas naudu un, otrkārt, piespriest atbildētājam izmaksāt dienas naudu par laikposmu, sākot no viņas ierēdņa amata pienākumu pildīšanas sākuma, tai pieskaitot kavējuma procentus, kā arī vienu euro kā atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 17. jūlija lēmumu nepiešķirt prasītājai Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. pantā paredzēto dienas naudu;

piespriest Parlamentam izmaksāt prasītājai dienas naudu par laikposmu, sākot no viņas ierēdņa amata pienākumu pildīšanas sākuma, tai pieskaitot kavējuma procentus, kas aprēķināti, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi refinansējuma pamatoperācijām, kas piemērojama attiecīgajā laikposmā, palielinot par diviem punktiem, līdz pilnīgai summas samaksai;

piespriest atbildētājam izmaksāt prasītājai simbolisku atlīdzību viena euro apmērā par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________