Language of document :

Žaloba podaná 6. augusta 2008 - Ziliene/Parlament

(vec F-70/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Veronika Ziliene (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu zo 17. júla 2007 o neuznaní nároku žalobkyne na diéty podľa článku 10 prílohy VII Služobného poriadku, a na druhej strane zaviazanie žalovaného na vyplatenie diét odo dňa nástupu žalobkyne do funkcie úradníčky, zvýšených o úroky, ako aj na vyplatenie jedného eura ako náhradu za spôsobenú morálnu ujmu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 17. júla 2007 o neuznaní nároku žalobkyne na diéty podľa článku 10 prílohy VII Služobného poriadku,

zaviazať Parlament na vyplatenie diét žalobkyni odo dňa jej nástupu do funkcie úradníčky, zvýšených o úroky vypočítaných na základe sadzby uplatniteľnej v dotknutom období stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie, zvýšenej o dva body, až do úplného vyplatenia,

zaviazať žalovaného na vyplatenie symbolického eura ako náhradu za spôsobenú morálnu ujmu,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________