Language of document :

Talan väckt den 6 augusti 2008 - Ziliene mot Parlamentet

(Mål F-70/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Veronika Ziliene (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokater)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 17 juli 2007 att inte bevilja sökanden det dagtraktamente som avses i artikel 10 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna, och om förpliktande för svaranden att utbetala detta dagtraktamente från och med sökandens tillträde till tjänsten som tjänsteman, jämte ränta, och en euro i ideellt skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 17 juli 2007 att inte bevilja sökanden det dagtraktamente som avses i artikel 10 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna,

förplikta parlamentet att utbetala till sökanden dagtraktamente från och med sökandens tillträde till tjänsten som tjänsteman, motsvarande den, vid tiden gällande, räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner plus två procentenheter, till dess betalning erlagts,

förplikta svaranden att erlägga en symbolisk euro till sökanden för den ideella skada denna har lidit, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________