Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 30 juni 2008 - Feral / Comité van de Regio's

(Zaak F-59/07) 1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 199 van 25.8.2007, blz. 51.