Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 юни 2008 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-5/07) 1

(Публична служба - Длъжностни лица - Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд - Резюме на правните основания в жалбата - Срок за обжалване - Ново фактическо обстоятелство - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens и J. Vermer, agents)

Предмет

Отмяна на решението на органа по назначаването да не бъде повишен жалбоподателят в степен A*11 в рамките на процедурата по повишаване за 2006 г. - Отмяна на поредица от решения относно кариерата на жалбоподателя и на други длъжностни лица на Сметната палата - Отмяна на резултата от изборите от 2006 г. на Комитета по персонала на последната - Искане за обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля иска частично като явно недопустим и частично - като явно неоснователен.

Осъжда г-н Nijs да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 56, 10.03.2007 г., стp. 44.