Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 26. juuni 2008. aasta määrus - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-5/07)1

(Avalik teenistus - Euroopa ühenduste ametnikud - Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 punkt c - Väidete kokkuvõtlik esitamine hagiavalduses - Kaebuse esitamise tähtaeg - Uus asjaolu - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens ja J. Vermer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus mitte nimetada hagejat 2006. aasta ametialase edutamise raames palgaastmele A*11 - Nõue tühistada rida hageja ja teiste kontrollikoja ametnike teenistusalast karjääri puudutavaid otsuseid - Nõue tühistada kontrollikoja personalikomitee 2006. aasta valimiste tulemused - Kahju hüvitamise nõue

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kohtukulud tervikuna välja B. Nijs'ilt.

____________

1 - ELT C 56, 10.3.2007, lk 44.