Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-5/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Artykuł 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji - Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze - Termin na wniesienie zażalenia - Nowy fakt - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Rollinger, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens i J. Vermer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego (AIPN), który nie awansował skarżącego do stopnia A*11 w ramach awansów w roku 2006 - Stwierdzenie nieważności kilku decyzji dotyczących przebiegu kariery skarżącego i innych urzędników Trybunału Obrachunkowego - Stwierdzenie nieważności wyników wyborów do komitetu pracowniczego z 2006 r. w Trybunale Obrachunkowym - Żądanie odszkodowania.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona częściowo jako oczywiście niedopuszczalna i częściowo jako bezzasadna.

B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 56 z 10.3.2007, s. 44.