Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 26. júna 2008 - Nijs/Európsky dvor audítorov

(vec F-5/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Článok 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa - Zhrnutie dôvodov v žalobe - Lehota na podanie sťažnosti - Nová skutočnosť - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (v zastúpení: F. Rollinger, avocat)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens a J. Vermer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o tom, že žalobca nebude povýšený do platovej triedy A*11 za rok 2006 - Zrušenie série rozhodnutí, ktoré sa týkajú služobnému postupu žalobcu a ostatných úradníkov Európskeho dvora audítorov - Zrušenie výsledku volieb za rok 2006 do Výboru zamestnancov tohto orgánu - Návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta z toho dôvodu, že sčasti je zjavne neprípustná, a preto, že sčasti je nedôvodná.

2.    Nijs je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007, s. 44.