Language of document :

Žaloba podaná 24. decembra 2007 - Iordanova/Komisia

(vec F-53/07)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ivanka Iordanova (Varna, Bulharsko) (v zastúpení: G. Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AST/14/06 z 3. apríla 2007 o zamietnutí pripustenia žalobkyne na toto výberové konanie a žaloba o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AST/14/06 z 3. apríla 2007 o zamietnutí pripustenia žalobkyne na toto výberové konanie,

zaviazať žalovanú na zaplatenie žalobkyni náhrady škody s príslušenstvom, stanovenej spravodlivo na 28 718 eur ako majetková a nemajetková ujma utrpená z dôvodu protiprávnosti rozhodnutia výberovej komisie výberového konania, zvýšenej o úrok z omeškania počítaný od dátumu podania žaloby,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________