Language of document :

Talan väckt den 24 december 2007 - Iordanova mot kommissionen

(Mål F-53/07)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgarien) (ombud: advokaten G. Kerelov)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan dels om ogiltigförklaring av det beslut som uttagningskommittén vid uttagningsprov EPSO/AST/14/06 fattade den 3 april 2007 om att neka sökanden tillträde till provet, dels om skadestånd för ekonomisk och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som uttagningskommittén vid uttagningsprov EPSO/AST/14/06 fattade den 3 april 2007 om att neka sökanden tillträde till provet,

förplikta svaranden att utge skadestånd till sökanden, som i enlighet med skälighetsprinciper skall fastställas till 28 718 euro, för den ekonomiska och ideella skada som uppstod till följd av uttagningskommitténs rättsstridiga beslut, jämte ränta från och med dagen för väckande av talan,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________