Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2008. június 19-i ítélete - Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-319/06. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés - Munkavállalók kiküldetése - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - 96/71/EK irányelv - Közrendre vonatkozó rendelkezések - Heti pihenőidő - Kiküldetésre vonatkozó dokumentumok bemutatásának kötelezettsége a nemzeti hatóságok egyszerű kérelmére - Luxemburgban lakóhellyel rendelkező és az ellenőrzésekhez szükséges minden dokumentumot megőrző eseti megbízott kijelölésének kötelezettsége)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Enegren és G. Rozet meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés - Az EK 49. és EK 50. cikk megsértése és a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 18., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 431. o.) 3. cikke (1) és (10) bekezdésének helytelen átültetése - Luxemburgban lakóhellyel rendelkező eseti megbízott megbízására vonatkozó kötelezettség, aki megőrzi az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot - A foglalkoztatási és munkakörülményekre vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazása, amelyek bizonyos esetekben meghaladják az irányelv követelményeit, bizonyos esetekben nem felelnek meg azoknak.

Rendelkező rész

A Luxemburgi Nagyhercegség,

-    mivel kijelentette, hogy a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetéséről és a munkajog alkalmazása ellenőrzésének szabályozásáról szóló, 2002. december 20-i törvény 1. cikke (1) bekezdése 1., 2., 8. és 11. pontjának rendelkezései a nemzeti közrendre vonatkozó rendészeti rendelkezéseknek minősülnek;

-    mivel hiányosan ültette át a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának rendelkezéseit;

-    mivel e 2002. december 20-i törvény 7. cikkének (1) bekezdésében a munkavállalókat Luxemburgba kiküldeni kívánó vállalkozások jogbiztonságának biztosítása érdekében szükségeshez képest nem kellő egyértelműséggel fogalmazta meg az illetékes nemzeti hatóságok általi ellenőrzéshez szükséges tájékoztatáshoz való hozzáférésre vonatkozó feltételeket; és

-    mivel az említett törvény 8. cikkében előírta, hogy az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat egy Luxemburgban lakóhellyel rendelkező eseti megbízottnál kell megőrizni,

nem teljesítette a 96/71 irányelv 3. cikkének (10) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdéséből, valamint az EK 49. és EK 50. cikkből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 224., 2006.9.16.