Language of document :

Иск, предявен на 11 юли 2007 г. - Marcuccio / Комисия

(Дело F-133/06)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се обяви за несъществуващо ex lege или, при условията на евентуалност, да се отмени решението, отхвърлящо молбата на ищеца от 31 август 2005 г., с която последният иска от органа по назначаване (ОН) да му бъде възстановено имуществото, което се е намирало в жилището, предоставено му от работодателя за времето, през което е работил в Ангола, и което е било неоснователно взето от Комисията,

да се обяви за несъществуващо ex lege или, при условията на евентуалност, при необходимост да се отмени решението на ОН от 20 юли 2006 г., с което се отхвърля жалбата на ищеца срещу спорното решение,

да се осъди ответникът да възстанови имуществото на ищеца,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 1 000 000 EUR или съответната по-голяма или по-малка сума, определена по справедливост от Съда на публичната служба, като обезщетение за вредите, причинени на ищеца от спорното решение, считано от молбата от 31 август 2005 г. или, при условията на евентуалност, от датата на постановяване на спорното решение, до настоящия момент,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца сума от 300 EUR дневно или съответната по-голяма или по-малка сума, определена по справедливост от Съда на публичната служба, считано от настоящия момент до изпълнението от страна на ответника на решението за уважаване изцяло и без изключение на молбата на ищеца от 31 август 2005 г., платима на първо число на всеки месец на основание придобитите права през предходния месец, като обезщетение за вредите, причинени на ищеца от спорното решение през горепосочения период,

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск, ищецът посочва следните три правни основания:

1) пълна липса на мотиви, поради това че изложените от ответника съображения са нелогични, противоречиви, неясни и с характер на претекст;

2) тежко и явно нарушение на правото;

3) нарушение на задължението за полагане на грижа за служителите и на задължението за добра администрация.

____________