Language of document :

Kanne 11.7.2007 - Marcuccio v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-133/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: avvocato G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On todettava, ettei päätöstä, jolla hylättiin 31.8.2005 päivätty hakemus, jossa kantaja oli vaatinut nimittävältä viranomaiselta, että hänelle palautettaisiin sen omaisuuden hallinta, jotka jäivät hänen Angolassa aiemmin sijainneeseen virka-asuntoonsa ja jotka komissio oli aiemmin perusteettomasti ottanut haltuunsa, ex lege ole olemassa

On todettava, ettei nimittävän viranomaisen 20.7.2006 tekemää päätöstä, jolla kantajan riidanalaisesta päätöksestä tekemä valitus hylättiin, ex lege ole olemassa, tai toissijaisesti se on kumottava

Vastaaja on velvoitettava luovuttamaan omaisuuden hallinta kantajalle

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 1 miljoonaa euroa tai henkilöstötuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi harkitsema muu määrä korvauksena kantajalle riidanalaisella päätöksellä 31.8.2005 päivätystä hakemuksesta tai, toissijaisesti, riidanalaisen päätöksen tekoajankohdasta lähtien ja tähän päivään asti aiheutetusta vahingosta

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 300 euroa tai henkilöstötuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi harkitsema muu määrä jokaiselta tämän päivän ja niiden päivien välisenä aikana kuluneelta päivältä, joina vastaaja täyttää kaikilta osiltaan ja poikkeuksetta 31.8.2005 päivätyssä hakemuksessa esitetyt vaatimukset, ja maksun on tapahduttava kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä edellisen kuukauden aikana erääntyneiden maksujen osalta korvauksena siitä vahingosta, joka riidanalaisella päätöksellä on aiheutettu ja joka on syntynyt edellä mainitun ajan kuluessa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi seuraavat kolme perustetta:

1) perustelujen täydellinen puuttuminen; vastaajan esittämät syyt ovat epäloogisia, epäjohdonmukaisia, sekavia ja ne ovat tekosyitä

2) selvä, ilmeinen ja vakava lain rikkominen

3) huolenpitovelvollisuuden ja hyvän hallinnon periaatteen noudattamatta jättäminen.

____________