Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 11. jūlijā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-133/06)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt par prettiesisku vai, pakārtoti, atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts 2005. gada 31. augusta pieteikums, kurā prasītājs lūdz iecēlējinstitūcijai atgriezt viņa mantas, kas atrodas viņa iepriekšējā darba devēja nodrošinātajā dzīvesvietā, kad viņš bija Angolā, un kuras Komisijai nelikumīgi konfiscēja;

atzīt par prettiesisku vai, pakārtoti, atcelt tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, iecēlējinstitūcijas 2006. gada 20. jūlija lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība par apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājai atgriezt prasītājam viņam piederošās mantas;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam EUR 1 000 000 vai citu summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu, kā atlīdzību par zaudējumiem, kas prasītājam radušies apstrīdētā lēmuma dēļ, sākot no 2005. gada 31. augusta, - pieteikuma iesniegšanas datuma, vai, pakārtoti, no datuma, kurā pieņemts apstrīdētais lēmums, līdz šai dienai;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam par katru dienu no šīs dienas līdz dienai, kad tiek izpildīts nolēmums, pilnībā un bez izņēmumiem apmierinot 2005. gada 31. augusta pieteikumu, EUR 300 vai citu summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu, kas ir jāsamaksā katra mēneša pirmajā dienā, ņemot vērā uzkrājušos procentus iepriekšējā mēnesī, kā atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies apstrīdētā lēmuma dēļ un pirms tā tūlīt esošajā iepriekš minētajā laikposmā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savu argumentu atbalstam prasītājs izvirza šādus trīs prasības pamatus:

1) pilnīgs pamatojuma trūkums, saistībā ar atbildētājas sniegtā pamatojuma neloģiskumu, neatbilstību, neskaidrību un nepatiesumu;

2) būtisks un acīmredzams tiesību pārkāpums;

3) pienākuma ņemt vērā ierēdņa intereses un labas pārvaldības principa pārkāpums.

____________