Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2007 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-133/06)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie braku podstawy prawnej dla wydania, względnie stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej skierowany do organu powołującego wniosek skarżącego z dnia 31 sierpnia 2005 r. o wydanie mu przedmiotów pozostawionych uprzednio w miejscu zamieszkania udostępnionym mu przez jego pracodawcę w Angoli i bezprawnie zajętych przez Komisję;

stwierdzenie braku podstawy prawnej dla wydania, względnie stwierdzenie w niezbędnym zakresie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 20 lipca 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego na zaskarżoną decyzję;

zobowiązanie pozwanej do zwrotu skarżącemu przedmiotów stanowiących jego własności;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 1.000.000 EUR, względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w wyniku wydania zaskarżonej decyzji począwszy od daty złożenia wniosku o wydanie skarżącemu spornych przedmiotów, tj. od dnia 31 sierpnia 2005 r., względnie od daty wydania zaskarżonej decyzji, do dnia dzisiejszego;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 300 EUR, względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za słuszną, za każdy dzień od dnia dzisiejszego do dnia, w którym pozwana w pełni i bezwarunkowo zaspokoi żądanie skarżącego z dnia 31sierpnia 2005 r., wymagalnej pierwszego dnia każdego miesiąca z tytułu roszczeń powstałych w poprzednim miesiącu, tytułem naprawienia szkody spowodowanej przez zaskarżoną decyzję w wyżej wymienionym okresie, bezpośrednio poprzedzającym dzień dzisiejszy;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu żądań skarżący podnosi następujące zarzuty:

całkowity brak uzasadnienia, ponieważ uzasadnienie przedstawione przez pozwaną jest nielogiczne, niespójne, mylące i jedynie pozorne;

poważne, oczywiste naruszenie prawa;

naruszenie obowiązku starannego działania i zasady dobrej administracji.

____________