Language of document :

Talan väckt den 11 juli 2007 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-133/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att beslutet att avslå sökandens ansökan av den 31 augusti 2005 om att tillsättningsmyndigheten skall återställa hans tillhörigheter, som tidigare lämnats på dennes anvisade tjänstgöringsort i Angola och som kommissionen tidigare tagit i besittning utan någon rätt därtill är en rättslig nullitet eller, i andra hand, ogiltigförklara detta,

förklara att tillsättningsmyndighetens beslut av den 20 juli 2006 att avslå sökandens klagomål mot det omtvistade beslutet är en rättslig nullitet eller, i andra hand, ogiltigförklara detta,

förplikta svaranden att återställa sökandens tillhörigheter till denne,

förplikta svaranden att betala ett belopp på 1 000 000 euro, eller det högre eller lägre belopp som förstainstansrätten finner skäligt, som ersättning för den skada som sökanden lidit till följd av det omtvistade beslutet, från dagen för ansökan av den 31 augusti 2005 eller, i andra hand, från dagen för det omtvistade beslutet, till idag,

förplikta svaranden att erlägga ett belopp på 300 euro, eller det högre eller lägre belopp som förstainstansrätten finner skäligt, till sökanden för varje dag från idag till den dag svaranden helt och utan undantag har verkställt varje beslut som avser bifall till ansökan av den 31 augusti 2005, som den första dagen i varje månad skall beräknas för de belopp som belöper på föregående månad, som ersättning för den skada som åsamkats genom det omtvistade beslutet och uppkommit under nyssnämnda tidsperiod, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför följande tre grunder till stöd för sin talan:

1) Fullständig avsaknad av motivering samt bristande logik och konsekvens, förvirring och svepskäl i de skäl svaranden anfört.

2) Uppenbart och allvarligt åsidosättande av lagstiftningen.

3) Åsidosättande av omsorgsplikten och av god förvaltningssed.

____________