Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 30 април 2008 г. - Dragoman/Комисия

(Дело F-16/07)

(Публична служба - Конкурс - Конкурсна комисия - Принцип за безпристрастност на конкурсната комисия - Член 11а от Правилника - Равно третиране на вътрешните и външните

кандидати - Отстраняване на кандидат - Задължение за мотивиране - Обхват - Опазване тайната на разискванията на конкурсната комисия)

Език на производството: румънски

Страни

Ищец: Adriana Dragoman (Брюксел, Белгия) (представител: G.-F. Dinulescu, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: K. Herrmann, F. Telea и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на решенията на конкурсната комисия на конкурс ESPO/AD/34/05 (за съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на конферентни преводачи с румънски език) за оценяване на ищцата на първия изпит по устен превод с оценка, която не ѝ позволява да бъде допусната до следващите изпити от посочения конкурс - Възражение за незаконосъобразност на член 6 от Приложение III към Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

1)    Отхвърля иска.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________