Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 april 2008 - Dragoman / Commissie

(Zaak F-16/07)

(Ambtenaren - Vergelijkend onderzoek - Beginsel van onpartijdigheid van jury - Artikel 11 bis van Statuut - Gelijke behandeling van interne en externe kandidaten - Uitsluiting van kandidaat - Motiveringsplicht - Omvang - Eerbiediging van geheim van werkzaamheden van jury)

Procestaal: Roemeens

Partijen

Verzoekende partij: Adriana Dragoman (Brussel, België) (vertegenwoordiger: G.-F. Dinulescu, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: K. Herrmann, F. Telea en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/34/06 (voor de vorming van een aanwervingreserve van Roemeense conferentietolken) om verzoekster voor het eerste tolkexamen een cijfer te geven waardoor zij niet tot de volgende examens van dit vergelijkend onderzoek kon worden toegelaten - Exceptie van onwettigheid van artikel 6 van bijlage III bij Ambtenarenstatuut

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________