Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 30 april 2008 - Dragoman mot kommissionen

(Mål F-16/07)(1)

(Personalmål - Uttagningsprov - Uttagningskommitté - Principen om uttagningskommitténs opartiskhet - Artikel 11a i tjänsteföreskrifterna - Lika behandling av interna och externa sökande - Eliminering av en sökande - Motiveringsskyldighet - Omfattning - Iakttagande av kravet på att uttagningskommitténs arbete ska vara hemligt )

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Adriana Dragoman (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten G.-F. Dinulsecu)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: K. Herrmann, F. Telea och M. Velardo)

Saken

Ogiltigförklaring av besluten av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/34/05 (för att upprätta en anställningsreserv av rumänskspråkiga konferenstolkar) att underkänna sökanden i det första tolkprovet vilket innebar att hon inte fick delta i de efterföljande proven - Invändning om rättsstridighet av artikel 6 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C xxx (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-xxx/xx och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den [datum])