Language of document :

Жалба, подадена на 14 февруари 2008 г. - Wybranowski/Комисия

(Дело F-17/08)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Andrzej Wybranowski (Варшава, Полша) (представител: Z. Wybranowski, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Да се промени както решението на конкурсната комисия за конкурс EPSO/AD/60/06 от 15 ноември 2007 г. да постави на жалбоподателя 20/50 точки на устния изпит и вследствие на това да не го включи в списъка с резервите, така и решението на същата конкурсна комисия от 20 декември 2007 г., с което тя отказва да увеличи броя на получените от жалбоподателя точки след проверка на устния изпит, като включи жалбоподателя в списъка с резервите. При условията на евентуалност, да се отменят посочените решения и да се разпореди на ответника и/или на конкурсната комисия да приеме ново решение за включване на жалбоподателя в списъка с резервите.

Искания на жалбоподателя

Да се промени както решението на конкурсната комисия за конкурс EPSO/AD/60/06 от 15 ноември 2007 г. да постави на жалбоподателя 20/50 точки на устния изпит и вследствие на това да не го включи в списъка с резервите, така и решението на същата конкурсна комисия от 20 декември 2007 г., с което тя отказва да увеличи броя на получените от жалбоподателя точки след проверка на устния изпит, като включи жалбоподателя в списъка с резервите;

при условията на евентуалност, да се отменят посочените решения и да се разпореди на ответника и/или на конкурсната комисия да приеме ново решение за включване на жалбоподателя в списъка с резервите;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________