Language of document :

Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 25. apríla 2008 - Bennett a i./ÚHVT

(vec F-19/08 R)

("Verejná služba - Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Návrh na odklad výkonu aktu - Oznámenie o výberovom konaní - Naliehavosť - Neexistencia")

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Španielsko) a iní (v zastúpení: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (v zastúpení: I. de Medrano Caballero a E. Maurage, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu oznámení o výberových konaniach OHIMIAD/02/07 a OHIMIAST/02/07 do rozhodnutia o veci samej s tým právnym dôsledkom, že žalobcovia nie sú povinní sa zúčastniť skúšok, a preto s nimi uzavreté zmluvy nie je možné vypovedať z toho dôvodu, že nie sú uvedení v zozname úspešných uchádzačov

Výrok uznesenia

1.    Návrh na vydanie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.

____________