Language of document :

Talan väckt den 29 februari 2008 - Simões dos Santos mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-27/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten A. Creus Carreras)

Svarande: byrån för harmonisering inom den inre marknaden

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av flera beslut som fattats av byrån för harmonisering inom den inre marknaden i den del de innebär att domen i mål T-435/04 inte följs korrekt och att sökanden inte får den poängsumma vars undanröjande hade ogiltigförklarats av förstainstansrätten eller dröjsmålsränta på beloppet avseende den löneskillnad som sökanden borde ha fått.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av byrån för harmonisering inom den inre marknaden den 3 december 2007 genom vilket sökandens klagomål av den 8 augusti 2007 avslogs, samt beslut nr PERS-01-07 om tilldelning av befordringspoäng i 2003 års befordringsförfarande, beslut ADM-07-17 om tolkning av beslut 03-35 om karriär för och befordran av tjänstemän och tillfälligt anställda, och skrivelsen av den 15 juni 2007, med rubriken "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority",

förplikta harmoniseringsbyrån att till sökanden betala dröjsmålsränta, enligt en av personaldomstolen fastställd räntesats, på beloppet avseende den löneskillnad som sökanden borde ha fått om poängsumman inte hade undanröjts, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

____________